POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z  korzystaniem z Serwisu www.paragrafywsieci.pl 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie  co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności  w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki  niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

I. Definicje  

 1. Serwis – strona internetowa w domenie www.paragrafywsieci.pl, udostępniana przez  Usługodawcę w celu świadczenia określonych usług, treści lub funkcji dla Użytkowników; 2. Administrator – administrator danych osobowych tj. Monika Bark prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Monika Bark Paragrafy w Sieci, ul. Żeromskiego 6, 82-120  Krynica Morska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  pod numerem NIP: 5792290759, REGON: 525868031; 
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta  z Usług Serwisu; 
 3. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
 4. Dane osobowe (lub „dane”) – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osoby fizycznej; 
 5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) –organ ochrony danych osobowych,  nadzorujący przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 
 6. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania –osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny  albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,  umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań; 
 7. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak:  zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a  zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych, 
 8. Cel przetwarzania – określenie, w jakim celu dane osobowe są zbierane i przetwarzane;
 9. Zgoda – Dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego  danych osobowych w określonym celu; 
 10. Prawo dostępu – prawo Użytkownika do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych  osobowych i ich źródła; 
 11. Prawo do poprawiania danych – prawo Użytkownika do korekty nieprawidłowych lub  nieaktualnych danych osobowych; 
 12. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo Użytkownika do żądania  usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami; 
 13. Prawo do przenoszenia danych – prawo Użytkownika do otrzymania swoich danych  osobowych w formie przekazywalnej do innego dostawcy usług. 

Do definicji nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają odpowiednio definicje i pojęcia określone w  Regulaminie. 

II. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Bark prowadząca działalność gospodarczą pod  firmą Radca Prawny Monika Bark Paragrafy w Sieci, ul. Żeromskiego 6, 82-120 Krynica Morska, wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez  ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 5792290759, REGON: 525868031; 

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: monika@paragrafywsieci.pl lub numerem telefonu: +48 519 773 149. 

  

III. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których  Państwo korzystacie: 

Usługa 

Podstawa Prawna 

Cel przetwarzania 

Okres  

przechowywania  

danych 

Rezerwacja Konsultacji 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.  

przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania Umowy  

sprzedaży Towarów, której  stroną jest osoba, której dane  dotyczą. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.  wykonanie obowiązku  

prawnego wynikającego z art.  18 ustawy z dnia 18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu  Cywilnego). 

Podanie danych jest  

niezbędne do realizacji Usługi  Konsultacji. Konsekwencją

Wykonanie umowy 

Dane będą 

przetwarzane przez  okres 6 lat od dnia  

zawarcia umowy.

 

niepodania danych jest brak  możliwości wykonania  

Umowy.

  

Realizacja procedury  

reklamacji i odstąpienia  od umowy 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  

wykonanie obowiązku  

prawnego wynikającego z  przepisów ustawy z dnia 30  maja 2014 r. o prawach  

konsumenta. 

Podanie danych osobowych  jest niezbędne dla  

rozpatrzenia reklamacji lub  odstąpienia od umowy.  

Konsekwencją niepodania  danych jest brak możliwości  rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrywanie  

reklamacji  

Konsumentów oraz  przeprowadzenie  

procedury odstąpienia  od umowy.

Po rozpatrzeniu  

zapytania lub reklamacji  przechowujemy dane  przez okres  

nieprzekraczający  

trzech lat, chyba że  

charakter zapytania  wymaga dłuższego  

okresu  

przechowywania  

danych.

Wystawianie faktur VAT 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  

wykonanie obowiązku  

prawnego wynikającego z  przepisów ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. ordynacja  podatkowa oraz ustawy z  dnia 19 września 1994 r. o  rachunkowości.

Rozliczenie z organami  podatkowymi

Dane zawarte w  

dokumentacji  

finansowo- księgowej pięć lat, jednak nie  

krócej niż do czasu  

upływu okresu  

przedawnienia  

zobowiązania  

podatkowego

Kontakt mailowy 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.  

prawnie uzasadnionego  

interesu polegającego na  utrzymaniu kontaktu z  

potencjalnym klientem oraz  udzielania odpowiedzi na  zadane pytania. 

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale  

niezbędne do nawiązania  kontaktu. Brak podania  

danych uniemożliwi  

udzielenie odpowiedzi.

Rozpatrzenie zapytania  oraz odpowiedź.

Dane będą 

przetwarzane przez  okres dwóch lat.

Statystyczne i analityczne  analizy ruchu w Serwisie  (Google Analitycs, Google  Tag Manager) 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.  

prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na  prowadzeniu analiz  

aktywności Użytkowników  Serwisu, poprawy  

funkcjonalności strony a  także określenie preferencji 

Prowadzenie analiz  

aktywności  

Użytkowników Serwisu,  poprawy  

funkcjonalności strony  a także określenie  

preferencji  

Użytkowników

Do czasu skutecznego  wniesienia sprzeciwu  lub cofnięcia zgody na  pliki cookies (zgodę 

możesz modyfikować zarządzając plikami  

cookies w swojej  

przeglądarce)

 

Użytkowników oraz art. 6 ust.  1 lit. a RODO tj. zgoda  

Użytkownika 

Zgoda jest dobrowolna (z  wyjątkiem plików cookies,  które są niezbędne do  

prawidłowego  

funkcjonowania Serwisu). 

  

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces  przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie  dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie  wynikał z obowiązujących przepisów.  

IV. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?  

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:  

 • podmioty obsługujące płatności w zależności od wybranej metody płatności – Polski Standard Płatności  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BLIK), bank wybrany przez Kupującego (przelew tradycyjny);  firma zapewniająca wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej (ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.); 
 • firma zapewniająca obsługę księgową („ABAK” Jarosław Jegliński); 
 • firma zapewniająca narzędzie do analizy statystyk oraz narzędzia analityczne śledzące ruch w Serwisie Google Analytics, Google Tag Manager (Google LLC), 

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi.  Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych  oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.  

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom  ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

V. Rezerwacje konsultacji  

Korzystając z Serwisu, użytkownicy mają możliwość umawiania konsultacji za pomocą wtyczki Simply  Schedule Appointment, której dostawcą jest N Squared Digital, LLC.  

Simply Schedule Appointments to samodzielnie hostowane oprogramowanie open source. Dane  wprowadzone, zbierane lub przechowywane podczas korzystania z tej wtyczki na naszej stronie internetowej nie  przechodzą przez serwery N Squared Digital, LLC. Wszystkie dane wprowadzone, zbierane i przechowywane są wyłącznie własnością Serwisu i są przechowywane w naszej własnej bazie danych WordPress. 

W pewnych przypadkach, związanych z prośbą o wsparcie techniczne, może być konieczne zapewnienie  autoryzowanego dostępu dla zespołu deweloperskiego lub zespołu wsparcia technicznego dostawcy wtyczki do  strony WordPress lub bazy danych. W takich sytuacjach, dostawca wrtczki podejmuje wszelkie niezbędne środki 

w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji i  danych. 

Zapewniamy, że dane osobowe użytkowników korzystających z wtyczki Simply Schedule Appointments nie  są przekazywane do dostawcy wtyczki, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie dostawcy wtyczki. Wszelkie  dane są przetwarzane i przechowywane lokalnie, co zapewnia pełną kontrolę nad nimi oraz ochronę zgodnie z  obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

VI. Przekazanie danych do państw trzecich  

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG wyłącznie, gdy jest to niezbędne i wynika z  korzystania z usług firm o zasięgu międzynarodowym. Dostawcy usług mają obowiązek zapewniać taki sam  poziom ochrony i stosować odpowiednie mechanizmy prawne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych,  takie jak np. wiążące reguły korporacyjne przyjęte przez właściwy organ nadzorczy lub inne międzynarodowe  normy certyfikacyjne lub standardowe klauzule umowne określane przez Komisję Europejską.  

Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy  przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem. 

Więcej informacji na temat przekazywania danych poza EOG znajdziesz pod linkiem:  https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_pl 

VII. Uprawnienia Użytkowników  

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora: 
 • dostępu do swoich danych osobowych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma  prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a  także do uzyskania bezpłatnej kopii danych, 
 • sprostowania danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania  sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,  
 • ograniczenia przetwarzania- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do  ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości  danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu. 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma  prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody  pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych,  którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.  
 • wniesienia sprzeciwu- każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie  Administratora,  
 • przenoszenia danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora. 
 1. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane  przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej:  https://uodo.gov.pl/ 

 1. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych  kontaktowych tj. np. maila: monika@paragrafywsieci.pl Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez  kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z  uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym,  wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje  niezwłocznie uprawnionego.  
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam  informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę,  której dane dotyczą.  
 3. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku, kiedy  będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego.  Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie  

Administrator dokonuje analiz danych osobowych Użytkowników poprzez analizę ruchu w Serwisie, historię aktywności w Serwisie. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w żaden sposób nie wpływa  na prawa i wolności Użytkownika a dane tą są przetwarzane jedynie w celach ustalenia preferencji Użytkowników i  dostosowywania treści i ofert tworzonych przez Administratora do preferencji Użytkowników.

IX. Pliki cookies  

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na  komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem  podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku  ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies: 
  a) tymczasowe pliki cookies- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie Użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie  wpisywać loginu i hasła (w „cookie” nie jest zapisywane hasło oraz login – tylko numer sesji  klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta). 
  b) statystyczne pliki cookies- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są (m.in. narzędzia Google Analytics). Te pliki cookie służą wyłącznie do  zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu  wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci  Google, 
  c) funkcjonalne pliki cookies– istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie  Użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie  wpisywać danych (w „cookie” jest zapisywany tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje  danych osobowych klienta), 
  d) niezbędne pliki cookies- instalowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w celu  dostarczenia Użytkownikom usług oferowanych na stronie oraz poprawnego ich  funkcjonowania, 
  e) analityczne pliki cookies- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w  szczególności sieci Google, 
  f) marketingowe pliki cookies- instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których  usług korzysta Administrator w celu dopasowywania wyświetlanych treści marketingowych do  preferencji Użytkowników, 
  g) inne pliki cookies- inne pliki cookies, które nie pozostają niezbędna dla funkcjonowania Serwisu  a które są wykorzystywane przez media społecznościowe. 
 3. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z  ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem. 
 4. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników  Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora.  
 5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. 
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 7. Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu i ruch na stronie w sposób zautomatyzowany. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Użytkowników i ma jedynie na celu dostosowanie prezentowanych przez Administratora treści do preferencji Użytkowników.  
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na  wykorzystywanie w Serwisu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. 
 9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w  szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym  wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. 
 10. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce  przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku  cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu W takim przypadku może  się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. 

X. Narzędzia analityczne, marketingowe, wtyczki mediów społecznościowych 

1. Google Analitycs  

Serwis korzysta z narzędzia analitycznego znanego jako „Google Analytics,” dostarczanego przez firmę Google LLC. Google Analytics pozwala nam zbierać dane dotyczące użytkowania strony oraz analizować zachowania użytkowników. Poniżej znajdują się istotne informacje na ten temat:

Cel zbierania danych: Google Analytics pomaga nam zrozumieć, jakie strony Państwo odwiedzacie, jak  długo pozostajecie na naszej stronie oraz jakie akcje podejmujecie. Te dane są wykorzystywane w celu  analizy i ulepszania naszego serwisu. 

Przetwarzanie danych: Google Analytics może zbierać informacje o Państwa urządzeniu, przeglądarce,  lokalizacji geograficznej oraz interakcjach z naszą stroną. Wszystkie dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników. 

Ochrona prywatności: Google stosuje własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie  danych w ramach Google Analytics. Mogą Państwo je przeczytać na stronie z zasadami prywatności  Google: https://policies.google.com/privacy. 

Zarządzanie danymi: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane przez Google Analytics,  mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce lub  zainstalować dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics. 

Google Analytics przechowuje dane dotyczące korzystania z usługi na serwerach znajdujących się w Stanach  Zjednoczonych. Jest to istotne, ponieważ Stany Zjednoczone są traktowane jako państwo trzecie w kontekście  europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (RODO było w mocy do mojej  daty cięcia wiedzy, która wynosi wrzesień 2021 roku). 

Anonimizacja adresów IP: Jednym z kluczowych kroków, które Google Analytics podejmuje w celu ochrony  prywatności użytkowników, jest anonimizacja adresów IP. Oznacza to, że ostatni oktet adresu IP użytkownika jest  usuwany lub zastępowany losowym identyfikatorem. Dzięki temu użytkownik pozostaje relatywnie anonimowy, a  dokładne identyfikowanie go na podstawie adresu IP staje się znacznie trudniejsze. 

Google zapewnia mechanizmy, które pozwalają na przesyłanie danych, w tym adresów IP, z państw  członkowskich Unii Europejskiej i innych państw EOG do serwerów Google w tych samych państwach, co może  pomóc w zachowaniu pewnej spójności z europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych 

 1. Google Tag Manager  

Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager, dostarczanego przez firmę Google LLC. Google Tag Manager  pozwala nam efektywnie zarządzać tagami i skryptami na naszej stronie internetowej. Poniżej znajdują się istotne  informacje na ten temat: Cel wykorzystania narzędzia: Google Tag Manager pomaga nam łatwo wdrażać i zarządzać różnymi  tagami i skryptami, które zbierają dane dotyczące użytkowania strony oraz analizują zachowania  użytkowników. Dzięki temu możemy efektywnie optymalizować nasz serwis. 

Przetwarzanie danych: Google Tag Manager może zbierać informacje o Państwa urządzeniu,  przeglądarce, lokalizacji geograficznej oraz interakcjach z naszą stroną. Wszystkie dane są anonimowe i  nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników. 

Ochrona prywatności: Google stosuje własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych w ramach Google Tag Manager. Mogą Państwo je przeczytać na stronie z  zasadami prywatności Google: (https://policies.google.com/privacy). 

Zarządzanie danymi: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane przez narzędzia  zarządzane przez Google Tag Manager, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania  ustawieniami prywatności w przeglądarce.

Google Tag Manager przechowuje dane dotyczące korzystania z usługi na serwerach znajdujących się w Stanach  Zjednoczonych. Jest to istotne, ponieważ Stany Zjednoczone są traktowane jako państwo trzecie w kontekście  europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO. 

Google zapewnia mechanizmy anonimizacji danych, w tym adresów IP, co pomaga w zachowaniu prywatności  użytkowników i zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych. 

Google zapewnia mechanizmy, które pozwalają na przesyłanie danych z państw członkowskich Unii Europejskiej i  innych państw EOG do serwerów Google w tych samych państwach, co może pomóc w zachowaniu spójności z  europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych. 

3. Wtyczki mediów społecznościowych  

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki (wtyczki) umożliwiające jego  Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada,  takie jak: Facebook, Instagram, wizytówka Google, Linkedin, Tik-Tok.  

Wtyczki mediów społecznościowych używane w naszym serwisie mogą gromadzić dane osobowe  użytkowników, którzy wchodzą w interakcję z tymi wtyczkami. Podczas korzystania z tych wtyczek, Użytkownik  wyraża zgodę na przekazywanie pewnych danych osobowych administratorom mediów społecznościowych. Administratorzy tych platform pełnią funkcję współadministratorów danych osobowych z Administratorem  Serwisu w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem tych wtyczek. Współadministrowanie  danymi osobowymi oznacza, że zarówno nasza firma, jak i operatorzy serwisów społecznościowych (Facebook,  Instagram) są wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych. 

Dane zbierane za pośrednictwem wtyczek mogą obejmować informacje o Państwa urządzeniu, przeglądarce,  adresie IP oraz interakcjach z naszym serwisem i wtyczkami. Informacje te mogą być łączone z innymi danymi  zgromadzonymi przez operatorów serwisów społecznościowych i wykorzystywane zgodnie z ich politykami  prywatności. Dane zbierane za pośrednictwem wtyczek mediów społecznościowych są wykorzystywane do  celów analitycznych, marketingowych oraz w celu poprawy funkcjonalności naszego serwisu i komunikacji z  użytkownikami. 

Operatorzy serwisów społecznościowych stosują własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych w ramach ich platform. Polityki prywatności Facebooka i Instagrama można znaleźć na ich  stronach: 

Polityka prywatności Facebook- https://www.facebook.com/policy.php 

Polityka prywatności Instagram- https://help.instagram.com/519522125107875 

Użytkownicy mają prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich  danych osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z nami lub bezpośrednio z operatorami serwisów  społecznościowych w celu wykonania tych praw. 

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przetwarzane przez wtyczki mediów społecznościowych,  mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce. 

XII. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?  

Administrator robi wszystko, aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający  bezpieczeństwo, w tym m.in. stosuje szyfrowane połączenie – SSL (protokół https://).

Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które  gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych.  

XIII. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?  

Pragniemy podkreślić, że Państwa prywatność jest dla nas ważna, i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby  chronić Wasze dane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych w  naszym Serwisie, prosimy o kontakt z nami: 

 • za pośrednictwem e-maila: monika@paragrafywsieci.pl 
 • za pośrednictwem numeru telefonu: +48 519773149 

XIV. Postanowienia końcowe  

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych  danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn (jak np. zmiana  powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów  informatycznych). O każdej zmianie Polityki prywatności Administrator poinformuje Użytkowników poprzez  umieszczenie przez na stronie głównej informacji o zmianie Polityki Prywatności.  

Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie Archiwalne  wersje regulaminu publikowane są w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”. 

W przypadku umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w  wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.