Regulamin strony internetowej www.paragrafywsieci.pl  

§1 Definicje 

1. Serwis– strona internetowa www.paragrafywsieci.pl, do której prawa przysługują Usługodawcy;

2. Usługodawca– Monika Bark prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Monika Bark  Paragrafy w Sieci, ul. Żeromskiego 6, 82-120 Krynica Morska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do  spraw gospodarki, pod numerem NIP: 5792290759, REGON: 525868031; 

3. Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę o  świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną; 

4. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odwiedza Serwis;

5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej  fizycznej obecności Stron; 

6. Strony– Usługodawca i Usługobiorca; 

7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową; 

8. Klient Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)– osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej; 

9. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub  zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową; 

10. Usługa– usługa polegająca na świadczeniu przez Usługodawcę Konsultacji na rzecz Usługobiorcy.

11. Konsultacja– Konsultacja online lub Konsultacja stacjonarna. 

12. Konsultacja Online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na  udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem platformy Google Meet. Konsultacja odbywa się w  wybranym przez Usługobiorcę terminie, zgodnie z udostępnionym w Serwisie harmonogramem.  

13. Konsultacja Stacjonarna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na  udzielaniu porad prawnych podczas spotkania osobistego w miejscu prowadzenia działalności przez  Usługodawcę, tj. w Krynica Morska lub Gdańsk. Konsultacja odbywa się w wybranym przez Usługobiorcę terminie, zgodnie z udostępnionym w Serwisie harmonogramem.  

14. Blog – sekcja w Serwisie, w której Usługodawca regularnie publikuje wpisy dotyczące różnorodnych  tematów związanych z prawem oraz innych dziedzin mogących zainteresować Usługobiorców. Wpisy na  blogu nie są poradami prawnymi a jedynie mają na celu dostarczenie wartościowych informacji, porad oraz  aktualności, które mogą być przydatne zarówno dla klientów kancelarii, jak i dla szerokiego grona  czytelników.

15. Umowa– Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana w ramach niniejszego Serwisu;

16. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną– umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną zawarta  pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu; 

17. Regulamin – niniejszy regulamin. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług  świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania  z Serwisu. 

3. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany  zapoznać się z Regulaminem. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która  umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. 

6. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: monika@paragrafywsieci.pl lub numerem kontaktowym: +48 519 773 149. 

7. Użytkownik może ponadto skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem mediów  społecznościowych, w tym za pomocą: 

a) Facebooka, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „@Radca Prawny Monika Bark Paragrafy  w Sieci” 

b) Instagrama, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „@paragrafywsieci”. 

§3 Zasady korzystania z Serwisu 

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego  korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:  

a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,  

b) dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku zawarcia Umowy),  

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub  nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub  nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript (wyłącznie dla celów  prawidłowego funkcjonowania Serwisu). 

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez  niego z treściami zawartymi w Serwisie.  

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób  trzecich,  

b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez  użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak:  rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,  d) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami  korzystania z sieci.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu  nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów.  

5. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich  kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach  internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.  

6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez  niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe.  

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość: 

a) zawarcia umowy i rezerwacji Konsultacji online lub Konsultacji stacjonarnej, 

b) zapoznania się z wpisami na Blogu,  

c) zapoznania się z opiniami publikowanymi w Serwisie. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na Umowy zawarte przed dokonaniem poniższych  czynności, do: 

a) wycofania niektórych Usług z oferty, 

b) zmiany cen oraz rodzaju Usług świadczonych w Serwisie, 

c) wprowadzania nowych Usług w Serwisie, 

d) przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Usługi. 

§5 Zawarcie Umowy i rezerwacja Konsultacji 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady rezerwacji Konsultacji świadczonych przez  Usługodawcę. 

2. Akceptacja niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest  warunkiem zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu  lub nie akceptuje zasad przetwarzania jego danych zgodnie z Polityką Prywatności, wówczas nie powinien  on dokonywać rezerwacji Konsultacji.  

3. Konsultacje mogą być świadczone w formie online za pośrednictwem platformy Google Meet (Konsultacje  online) lub stacjonarnie w miejscach prowadzenia działalności przez Usługodawcę w Krynicy Morskiej lub  Gdańsk (Konsultacja stacjonarna). 

4. Dokonanie rezerwacji Konsultacji za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z zawarciem Umowy,  przez którą Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy Konsultacji w terminie przez niego  wybranym, zgodnie z dokonanym przez Użytkownika rodzajem Konsultacji i na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić Usługobiorcy cenę.  

5. W celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji Konsultacji Użytkownik przechodzi w Serwisie do sekcji  konsultacji i wybiera interesujący go rodzaj Konsultacji. Usługodawca zapewnia możliwość dokonania  rezerwacji: 

a) Konsultacji online dla Przedsiębiorcy (za przedsiębiorcę na potrzeby niniejszego paragrafu  rozumie się również KPPUK), 

b) Konsultacji online dla Konsumenta, 

c) Konsultacji stacjonarnej dla Przedsiębiorcy, 

d) Konsultacji stacjonarnej dla Konsumenta.  

6. Po wybraniu rodzaju Konsultacji Usługobiorca podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail,  numer telefonu). Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych oraz  wyboru preferowanego terminu i formy konsultacji (online lub stacjonarna). Usługobiorca zobowiązany jest  również do akceptacji Regulaminu oraz potwierdzeniu możliwości zapoznania się z Polityką Prywatności. 

7. Po dokonaniu rezerwacji Usługobiorca otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail. Do  zawarcia Umowy między stronami dochodzi w momencie otrzymania przez Usługobiorcę maila potwierdzającego rezerwację.  

8. Rezerwacji Konsultacji można dokonywać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw  technicznych podczas których Usługodawca wprowadza zmiany w Serwisie.  

9. Z Konsultacji dla Przedsiębiorcy mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy  przyznają zdolność prawną. Konsultacja rozliczana jest na podstawie faktury VAT. 

10. Z Konsultacji dla Konsumenta mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.  Konsultacja rozliczana jest na podstawie paragonu fiskalnego lub innego dokumentu potwierdzającego  sprzedaż, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie wymagają ewidencjonowania tej czynności na kasie  fiskalnej.  

11. Konsultacje online odbywają się w zarezerwowanym przez Usługobiorcę terminie za pośrednictwem  platformy Google Meet. Na wniosek Usługobiorcy Konsultacja może odbyć się za pośrednictwem innej  platformy (np. Zoom, Teams) albo innego kanału komunikacji (konsultacja telefoniczna lub mailowa).  

12. Konsultacja stacjonarna odbywa się w zarezerwowanym przez Usługobiorcę terminie w miejscu  wybranym przez Usługobiorcę (Krynica Morska lub Gdańsk).  

13. Każda Konsultacja trwa do godziny zegarowej, co rozumie się poprzez 60 minut. Konsultacja może  zakończyć się przed upływem godziny, jeżeli Usługobiorca stwierdzi, że uzyskał już wszelkie niezbędne  informacje i nie chce kontynuować dalszego spotkania. W takim wypadku Usługodawca nie zwraca  Usługobiorcy żadnych dokonanych przez niego płatności w całości lub części. 

14. W przypadku konsultacji online, Usługobiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu (np.  komputer, laptop, telefon) oraz stabilnego połączenia internetowego. 

15. Usługobiorca zobowiązany jest do posiadania na Konsultacji wszystkich niezbędnych dokumentów oraz  informacji potrzebnych do przeprowadzenia Konsultacji (w formie elektronicznej lub papierowej). 16. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. 

§5a Odwołanie lub zmiana terminu Konsultacji  

1. Usługobiorca zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówioną Konsultację. Każda minuta  spóźnienia powoduje skrócenie czasu Konsultacji bez prawa do refundacji środków za niewykorzystany  przez Usługobiorcę czas.  

2. Usługodawca może odwołać lub zmienić termin Konsultacji jedynie z ważnych przyczyn niezależnych od  Usługodawcy. Do ważnych przyczyn należą min:  

a) nagła choroba lub hospitalizacja Usługodawcy, 

b) niezapowiedziane zdarzenia losowe, takie jak wypadki, awarie techniczne, które  uniemożliwiają przeprowadzenie Konsultacji, 

c) brak dostępu do infrastruktury technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia Konsultacji  online, np. awarie serwerów, problem z połączeniem internetowym, 

d) sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe (np. powodzie, pożary), stany wyjątkowe  lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej, 

e) niespodziewane zdarzenia związane z miejscem prowadzenia działalności, np. awarie  instalacji, konieczność nagłej ewakuacji budynku. 

f) konieczność uczestnictwa w nieprzewidzianych obowiązkach zawodowych, takich jak  pilne wezwania sądowe lub inne nagłe zobowiązania prawne. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych przyczyn, Usługodawca zobowiązuje się do  poinformowania Usługobiorcy o konieczności odwołania lub zmiany terminu Konsultacji oraz do  zaproponowania nowego, dogodnego terminu spotkania.

4. Usługobiorca ma prawo odwołać lub zmienić termin konsultacji w każdym czasie. Odwołanie lub zmiana  terminu Konsultacji może być dokonana poprzez link przesłany w wiadomości mailowej potwierdzającej  umówioną Konsultację lub telefonicznie pod numerem +48 519 773 149.  

5. W przypadku, w którym Usługobiorca co najmniej raz zmienił lub odwołał termin Konsultacji bez podania  ważnej przyczyny, Usługodawca może uzależnić możliwość odbycia się kolejnej Konsultacji od zapłaty  przez Usługobiorcę zadatku w wysokości do 50% wynagrodzenia za Konsultację. W przypadku odbycia  się Konsultacji w zarezerwowanym terminie zapłacony zadatek zaliczany jest na poczet wynagrodzenia  za Konsultację. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Konsultacji przez Usługobiorcę z przyczyn  leżących po jego stronie zadatek przepada i nie podlega zwrotowi na rzecz Usługobiorcy. W przypadku,  w którym odwołanie lub zmiana terminu wizyty nastąpi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy,  zadatek zostanie zwrócony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odwołania  Konsultacji.  

§5b Warunki i metody płatności za Konsultację  

1. Ceny za Konsultacje określone są w cenniku znajdującym się w zakładce rezerwacji w Serwisie. 2. Płatność za Konsultację następuje po przeprowadzonej Konsultacji (płatność z dołu). 3. Ceny Konsultacji podane dla Konsumentów są podanie w kwocie brutto i zawierają podatek VAT. Ceny  

podane dla Przedsiębiorców są podane w kwocie netto i nie zawierają podatku VAT, który jest doliczany na  fakturze VAT. 

4. Płatność za Konsultację stacjonarną może nastąpić w formie gotówki albo w formie płatności BLIK na  podany przez Usługodawcę numer telefonu. 

5. Płatność za Konsultację online może nastąpić w formie przelewu bankowego na rachunek Usługodawcy o  numerze: 72 1160 2202 0000 0005 7627 1949 albo w formie płatności BLIK na podany przez Usługodawcę numeru telefonu. 

6. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej w dniu Konsultacji przez Usługodawcę faktury VAT (dla  Przedsiębiorców) albo paragonu fiskalnego lub innego dokumentu sprzedaży (dla Konsumentów).  7. W przypadku Konsultacji stacjonarnej płatność odbywa się w momencie zakończenia Konsultacji.  Usługodawca wydaje Usługobiorcy dokument sprzedaży. Faktura VAT na rzecz Przedsiębiorcy może  zostać wysłana również w formie elektronicznej, na co ten wyraża zgodę.  

8. W przypadku Konsultacji online płatność odbywa się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę dokumentu sprzedaży. Po odbytej Konsultacji online Usługobiorca otrzyma na podany w formularzu  rejestracji adres e-mail dokument sprzedaży, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.  

§6 Opinie 

1. Usługodawca umieszcza w Serwisie wtyczkę, w ramach której Użytkownicy mogą zapoznać się z opiniami na temat Usługodawcy umieszczonymi w wizytówce Google. 

2. W Serwisie prezentowane są wszystkie opinie wystawione w wizytówce Google, zarówno pozytywne, jak  i negatywne, aby zapewnić pełną transparentność. 

3. Usługodawca podejmuje działania mające na celu weryfikację czy opinie pochodzą od rzeczywistych  klientów Usługodawcy. W przypadku wykrycia opinii, które mogą nie pochodzić od klientów Usługodawcy,  zgłasza on takie przypadki do Google.  

4. Usługodawca nie ma wpływu na decyzję Google dotyczące usunięcia lub pozostawienia zgłoszonych opinii,  ponieważ są one weryfikowane przez Google zgodnie z ich własną polityką. W związku z powyższym w  Serwisie mogą pojawiać się również opinie, które nie pochodzą od klientów Usługodawcy, na co ten nie ma  wpływu. 

5. Zarówno Usługodawca jak klienci, mogą usuwać lub modyfikować opinie tylko w sposób zgodny z polityką Google. Zasady te są ustalane przez Google i Usługodawca nie ma na nie wpływu. 

6. Wszelkie reklamacje związane z opiniami, w tym roszczenia, powinny być kierowane do podmiotu  obsługującego opinie, tj. Google. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii oraz działania  Google w tym zakresie. 

§7 Reklamacje  

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Usługi.  

2. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji na nienależycie wykonaną Usługę. 3. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu bądź na innym wzorze. 

4. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia. W stosunku  do Konsumentów, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Usługobiorcy uznano za uzasadnione.  

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:  a) nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu, 

b) awarii sprzętu Użytkownika; 

c) bezprawnych działań lub zaniechań Użytkowników. 

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich  działaniami w Serwisie. 

§8 Prawo odstąpienia od umowy  

1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez  podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  Za odstąpienie od umowy rozumie się również odwołanie Konsultacji, w sposób, o którym mowa w §5a.  

4. Usługodawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art.  12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. 

5. W przypadku Konsumenta oraz KPPUK, który w momencie dokonywania Rezerwacji zaznaczył opcję,  zgodnie z którą wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez upływem 14-dniowego terminu  na odstąpienie od umowy, akceptując tym samym, że po wykonaniu Usługi straci on możliwość odstąpienia  od umowy, nie może on odstąpić od umowy, jeżeli Usługa została wykonana (tj. Konsultacja odbyła się).  

§9 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych, celu i podstaw przetwarzania  danych osobowych, przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, informacji o potrzebie  podania danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych, praw związanych z  przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności. 

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2024 

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn  należą: 

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub unijnego, które wymagają dostosowania postanowień niniejszego regulaminu do tych przepisów, 

b) wprowadzenie nowych funkcjonalności w Serwisie, 

c) zwiększenie bezpieczeństwa Użytkowników, 

d) konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu,  e) rozszerzenie oferty lub jej zmiana, 

f) zmiany w technologii lub infrastrukturze technicznej, 

g) zmiany strategii biznesowej, 

h) zmian w relacjach z kontrahentami lub dostawcami, 

i) reagowanie na działania konkurencji i trendów rynkowych, 

j) kryzysy i sytuacje nadzwyczajne. 

4. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawców poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez  Usługodawcę w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.  

5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie. 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji  obowiązującej na dzień zawarcia Umowy. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem  wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili  złożenia zamówienia.  

7. Archiwalne wersje regulaminu są dostępne na stronie w zakładce Regulamin.  

8. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną całość.  

9. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:  

a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września  2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  

b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki  działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;  

c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony  interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i  interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich. 

10. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu  jest prawo polskie.  

11. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i  procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce  „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość 

skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:  ec.europa.eu/consumers/odr.

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

FORMULARZ REKLAMACYJNY  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

Usługa objęta reklamacją: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

Przyczyna reklamacji: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamującego: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

– data i podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

…………………………………………………………  


Załącznik nr 2 do Regulaminu  

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia Umowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

– Imię i nazwisko konsumenta lub firma i NIP, jeżeli odstępującym od umowy jest przedsiębiorca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

– data i podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

…………………………………………………………